Phòng sức chứa 10N + ...

Phòng sức chứa 10N + ...

Bạn cần phòng họp, đào tạo, làm việc hiện đại, tiện nghi sức chứa khoảng 10 người ngay tại Quận Bình Thạnh ....

Xem thêm >
Phòng sức chứa 15N + ...

Phòng sức chứa 15N + ...

Bạn cần phòng họp, đào tạo, làm việc hiện đại, tiện nghi sức chứa khoảng 15 người ngay tại Quận Bình Thạnh ....

Xem thêm >
Phòng sức chứa 20N + ...

Phòng sức chứa 20N + ...

Bạn cần phòng họp, đào tạo, làm việc hiện đại, tiện nghi sức chứa khoảng 20 người ngay tại Quận Bình Thạnh ....

Xem thêm >